Home
Search
Download
Help
Contact

Duplicate gene pair information
Duplicate gene pair:AT1G09240-AT1G56430
Species:Arabidopsis
Duplication type:WGD
Function (paralog1):nicotianamine synthase 3
Function (paralog2):nicotianamine synthase 4

Regulation information
Data set:leaf_Lukoszek_2016
Log2 RF fold difference:-0.88535117989855
Log2 mRNA fold difference:-2.0861270550985
Log2 TE fold difference:1.1322357814046
Sequences
Protein sequence

MGCQDEQLVQTICDLYEKISKLESLKPSEDVNILFKQLVSTCIPPNPNIDVTKMCDRVQE
IRLNLIKICGLAEGHLENHFSSILTSYQDNPLHHLNIFPYYNNYLKLGKLEFDLLEQNLN
GFVPKSVAFIGSGPLPLTSIVLASFHLKDTIFHNFDIDPSANSLASLLVSSDPDISQRMF
FHTVDIMDVTESLKSFDVVFLAALVGMNKEEKVKVIEHLQKHMAPGAVLMLRSAHGPRAF
LYPIVEPCDLQGFEVLSIYHPTDDVINSVVISKKHPVVSIGNVGGPNSCLLKPCNCSKTH
AKMNKNMMIEEFGAREEQLS

MGYCQDDQLVNKICDLYEKISKLETLKPCEDVDTLFKQLVSTCIPPNPNIDVTKMSENIQ
EMRSNLIKICGEAEGYLEHHFSSILTSFEDNPLHHLNLFPYYNNYLKLSKLEFDLLEQNL
NGFVPRTVAFIGSGPLPLTSVVLASSHLKDSIFHNFDIDPSANMVAARLVSSDPDLSQRM
FFHTVDIMDVTESLKGFDVVFLAALVGMDKKEKVKVVEHLEKHMSPGALLMLRSAHGPRA
FLYPIVEPCDLEGFEVLSVYHPTDEVINSIVISRKLGEDANGVVHDHIDQASDLACNCSK
IHVIMNKKKSIIEEFAGANEEQLT

www.000webhost.com

Other information
Ka divergence:0.17275KaKs divergence:0.987399
GC content 1 (%):43GC content 2 (%):43GC content divergence:0
Length 1 (bp):963Length 2 (bp):975Length divergence:0.006
MFE 1 (kcal):-259.69MFE 2 (kcal):-285.9MFE divergence0.048