Home
Search
Download
Help
Contact

Duplicate gene pair information
Duplicate gene pair:AT1G22920-AT1G71230
Species:Arabidopsis
Duplication type:WGD
Function (paralog1):COP9 signalosome 5A
Function (paralog2):COP9-signalosome 5B

Regulation information
Data set:seedling-stress_Juntawong_2013
Log2 RF fold difference:-2.5915433690624
Log2 mRNA fold difference:-2.9930106082127
Log2 TE fold difference:0.35772583471741
Sequences
Protein sequence

MEGSSSAIARKTWELENNILPVEPTDSASDSIFHYDDASQAKIQQEKPWASDPNYFKRVH
ISALALLKMVVHARSGGTIEIMGLMQGKTEGDTIIVMDAFALPVEGTETRVNAQSDAYEY
MVEYSQTSKLAGRLENVVGWYHSHPGYGCWLSGIDVSTQMLNQQYQEPFLAVVIDPTRTV
SAGKVEIGAFRTYPEGHKISDDHVSEYQTIPLNKIEDFGVHCKQYYSLDITYFKSSLDSH
LLDLLWNKYWVNTLSSSPLLGNGDYVAGQISDLAEKLEQAESQLANSRYGGIAPAGHQRR
KEDEPQLAKITRDSAKITVEQVHGLMSQVIKDILFNSARQSKKSADDSSDPEPMITS

MEGSSSTIARKTWELENSILTVDSPDSTSDNIFYYDDTSQTRFQQEKPWENDPHYFKRVK
ISALALLKMVVHARSGGTIEIMGLMQGKTDGDTIIVMDAFALPVEGTETRVNAQDDAYEY
MVEYSQTNKLAGRLENVVGWYHSHPGYGCWLSGIDVSTQRLNQQHQEPFLAVVIDPTRTV
SAGKVEIGAFRTYSKGYKPPDEPVSEYQTIPLNKIEDFGVHCKQYYSLDVTYFKSSLDSH
LLDLLWNKYWVNTLSSSPLLGNGDYVAGQISDLAEKLEQAESHLVQSRFGGVVPSSLHKK
KEDESQLTKITRDSAKITVEQVHGLMSQVIKDELFNSMRQSNNKSPTDSSDPDPMITY

www.000webhost.com

Other information
Ka divergence:0.0959869KaKs divergence:-0.150707
GC content 1 (%):48GC content 2 (%):43GC content divergence:-0.055
Length 1 (bp):1074Length 2 (bp):1077Length divergence:0.001
MFE 1 (kcal):-353.2MFE 2 (kcal):-313.34MFE divergence-0.06