Home
Search
Download
Help
Contact

Duplicate gene pair information
Duplicate gene pair:AT1G25480-AT1G68600
Species:Arabidopsis
Duplication type:WGD
Function (paralog1):Aluminium activated malate transporter family protein
Function (paralog2):Aluminium activated malate transporter family protein

Regulation information
Data set:seedling-stress_Juntawong_2013
Log2 RF fold difference:0.35882169414785
Log2 mRNA fold difference:0.24842199969156
Log2 TE fold difference:0.0769577468981
Sequences
Protein sequence

MADQTREAFLSRKACSDFGFNDSNIIDDRRSKFRCFRFCSDGITASWKALYDIGAKLYEM
GRSDRRKVYFSVKMGMALALCSFVIYLKEPLRDASKYAVWAILTVVVVFEYSIGATLVKG
FNRAIGTLSAGGLALGIARLSVSAGEFEELIIIISIFIAGFSASYLKLYPAMKSYEYAFR
VFLLTYCIVLVSGNNSRDFFSTAYYRFLLILVGAGICLGVNIFILPIWAGEDLHKLVVKN
FKSVANSLEGCVNGYLQCVEYERIPSKILTYQASDDPLYSGYRSVVQSTSQEDSLLDFAV
WEPPHGPYKTFHHPWANYVKLSGAVRHCAFMVMAMHGCILSEIQAAPEKRQAFRQELQRV
GNEGAKVLRLFGEKVEKMEKLSPGNVLKDVQRAAEELQMKIDSNSFLLVNSESWAAMKEK
AEAEEAQQNYHEAKDDESKVIQSLSQIWDNNNNPHHQNQHAGNDSQLWISTESMMLRNRE
NWPSVSFIGGSMINEIESKVYESASSLSLATFASLLIEFVARLQNIVNAYEELSTKADFK
EQVSETRI

MGGKMGSVPEQNTEKLLWQSSDVADSRDSKFRCCSWRALYEAPAKLYALGHSDRRKLYFS
IKMGIALALCSFVIFLKEPLQDASKFAVWAILTVVLIFEYYVGATLVKGFNRALGTMLAG
GLALGVAQLSVLAGEFEEVIIVICIFLAGFGASYLKLYASMKPYEYAFRVFKLTYCIVLV
SGNNSRDFLSTAYYRILLIGLGATICLLVNVFLFPIWAGEDLHKLVAKNFKNVANSLEGC
VNGYLQCVEYERIPSKILTYQASDDPLYSGYRSAVQSTSQEDSLLDFAIWEPPHGPYKTF
NHPWKNYVKLSGAVRHCAFTVMAMHGCILSEIQASPEKRHVFSNELRRVGNEGAKVLRLF
GEKVEKMEKLSLSLGEILKDVQRAAEALQMKIDSKSYLLVNSESWAAIKEQAEAEEAREN
DQEAKDDETKVIKSLSQIWDTNNNNNHQSNDQSQHWMSTESMMLKNREMWPSMSFIDGTV
VNEIECKVYESASSLSLATFASLLIEFVARLQNIVNAFEELSTKAGFKDAVDQIPKV

www.000webhost.com

Other information
Ka divergence:0.200418KaKs divergence:0.0913075
GC content 1 (%):42GC content 2 (%):43GC content divergence:0.012
Length 1 (bp):1647Length 2 (bp):1614Length divergence:-0.01
MFE 1 (kcal):-479.65MFE 2 (kcal):-480.29MFE divergence0.001