Home
Search
Download
Help
Contact

Duplicate gene pair information
Duplicate gene pair:AT3G10300-AT5G04170
Species:Arabidopsis
Duplication type:WGD
Function (paralog1):Calcium-binding EF-hand family protein
Function (paralog2):Calcium-binding EF-hand family protein

Regulation information
Data set:root_Hsu_2016
Log2 RF fold difference:-0.88022547719052
Log2 mRNA fold difference:-1.2777007400565
Log2 TE fold difference:0.40024663864604
Sequences
Protein sequence

MSGYPPSSQGYGYGGNPPPPQPPYGSTGNNPPPYGSSGSNPPPPYGSSASSPYAVPYGAQ
PAPYGAPPSAPYASLPGDHNKPHKEKPHGASYGSPSPGGYGAHPSSGPSDYGGYGGAPQQ
SGHGGGYGGAPQQSGHGGGYGAPPPQASYGSPFASLVPSAFPPGTDPNIVACFQAADRDN
SGFIDDKELQGALSSYNQSFSIRTVHLLMYLFTNSNVRKIGPKEFTSLFFSLQNWRSIFE
RFDKDRSGRIDTNELRDALMSLGFSVSPVILDLLVSKFDKSGGRNRAIEYDNFIECCLTV
KGLTEKFKEKDTALSGSAIFNYENFMLTVLPFLVA

MSGYPPTSQGYGYGYGGGNQPPPPQPPYSSGGNNPPYGSSTTSSPYAVPYGASKPQSSSS
SAPTYGSSSYGAPPPSAPYAPSPGDYNKPPKEKPYGGGYGAPPPSGSSDYGSYGAGPRPS
QPSGHGGGYGATPPHGVSDYGSYGGAPPRPASSGHGGGYGGYPPQASYGSPFASLIPSGF
APGTDPNIVACFQAADQDGSGFIDDKELQGALSSYQQRFSMRTVHLLMYLFTNSNAMKIG
PKEFTALFYSLQNWRSIFERSDKDRSGRIDVNELRDALLSLGFSVSPVVLDLLVSKFDKS
GGKNRAIEYDNFIECCLTVKGLTEKFKEKDTAYSGSATFNYESFMLTVLPFLIA

www.000webhost.com

Other information
Ka divergence:-0.238201KaKs divergence:0.0206412
GC content 1 (%):50GC content 2 (%):50GC content divergence:0
Length 1 (bp):1008Length 2 (bp):1065Length divergence:0.027
MFE 1 (kcal):-347.9MFE 2 (kcal):-358.8MFE divergence0.015