Home
Search
Download
Help
Contact

Duplicate gene pair information
Duplicate gene pair:GRMZM2G117507-GRMZM2G435373
Species:maize
Duplication type:WGD
Function (paralog1):
Function (paralog2):LOC100284832

Regulation information
Data set:seedling-drought_Lei_2015
Log2 RF fold difference:-1.9949873516481
Log2 mRNA fold difference:-2.1699946526228
Log2 TE fold difference:0.19131809672153
Sequences
Protein sequence

MDEEYDVIVLGTGLKECILSGLLSVDGLKVLHMDRNDYYGGDSTSLNLNQLWKRFRGEDK
PPAHLGASRDYNVDMVPKFMMANGTLVRTLIHTDVTKYLSFKAVDGSYVFSKGKIYKVPA
TDMEALKSPLMGLFEKRRARNFFIYVQDYNEADPRTHQGLDLTRVTTRELIAKYGLSDDT
VDFVGHALALHRDDRYLDEPALDTVKRMKLYADSLARFQGGSPYIYPLYGLGELPQGFAR
LSAVYGGTYMLNKPDCKVEFDMEGKVCGVTSEGETAKCKKVVCDPSYLQNKVRKIGRVVR
AIAIMSHPIPNTNESHSVQIILPQKQLGRRSDMYVFCCSYTHNVAPRGKFIAFVSAEAET
DNPQSELKPGIDLLGSVDEIFYDIYDRYEPVNEPSLDNCFVSTSYDATTHFETTVTDVLN
MYTMITGKTVDLSVDLSAASAAEEY*

MDEEYDVIVLGTGLKECILSGLLSVDGLKVLHMDRNDYYGGDSTSLNLNQLWKRFRGEDK
PPAHLGASRDYNVDMVPKFMMANGTLVRTLIHTDVTKYLSFKAVDGSYVFSKGKIYKVPA
TDMEALKSPLMGLFEKRRARNFFIYVQDYNEADPRTHQGLDLTRVTTRELIAKYGLSDDT
VDFIGHALALHRDDRYLDEPALDTVKRMKLYSESLARFQGGSPYIYPLYGLGELPQGFAR
LSAVYGGTYMLNKPECKVEFDMEGKVCGVTSEGETAKCKKVVCDPSYLPNKVRKIGRVVR
AIAIMSHPIPNTNESHSVQIILPQKQLGRRSDMYVFCCSYTHNVAPRGKFIAFVSAEAET
DNPQSELKPGIDLLGSVDEILYDIYDRYEPVNEPSLDNCFVTTSYDATTHFETTVTDVLN
MYTMITGKTVDLSVDLSAASAAEEY*

www.000webhost.com

Other information
Ka divergence:-0.0197531KaKs divergence:-0.340451
GC content 1 (%):44GC content 2 (%):44GC content divergence:0
Length 1 (bp):1338Length 2 (bp):1338Length divergence:0
MFE 1 (kcal):-408.82MFE 2 (kcal):-416.52MFE divergence0.009